Τὸ εἰς ἑαυτόν · οὔ με προσήκει τὸ οὖς νοσοῦντα παρεῖναι νυκτερινῷ καπηλείῳ ἵνα θέωμαι τοὺς πυνκ-ρωκικοὺς μουσικούς. ὦ τάλαν !
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

beluosus: (Default)
beluosus

September 2017

M T W T F S S
    1 2 3
4 5678 910
11 121314151617
1819 20212223 24
252627282930 

Style Credit